Algemene Voorwaarden

1. Inschrijving
a. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
b. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld;
c. Bij inschrijving zijn er inschrijfkosten á €10,- verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste betaling geïncasseerd;
d. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
e. Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging dmv het afmeldingsformulier, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
f. De gegevens verstrekt bij de inschrijving worden vertrouwelijk behandelt en niet gedeeld met derden. Het telefoonnummer wordt vermeld op de leslijst en kan gebruikt worden bij eventuele calamiteiten. Het e-mailadres kan gebruikt worden om een belangrijke mededeling door te geven.

2. Betalingswijze
a. Je kunt het cursusgeld door middel van een jaarbetaling of termijnbetaling betalen per incasso. Bij betaling in 3 termijnen wordt het lesgeld omstreeks 30 augustus (4 maanden), 30 december (3 maanden) en 30 maart (3 maanden) geïncasseerd. Bij jaarlijkse betaling is dit omstreeks 30 augustus. Het onbeperkt lidmaatschap wordt omstreeks 30 augustus en 30 december geïncasseerd.
b. Wijzigingen van het IBAN dienen zelf gewijzigd te worden in de Dream Dance leden app.
c. Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
d. Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim en moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald.
e. Mocht het lesgeld na een maand na eerste incassering nog niet zijn voldaan zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging in te halen.
f. Dream Dance behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (sept. – juni) te verhogen.

3. Kortingsregelingen
a. Extra les: Bij het volgen van de tweede en elke extra les ontvang je 30 % korting op het lesgeld van de extra les.
Gezinskorting: Er geldt een eenmalige gezinskorting (per gezin) van 30 euro per seizoen voor een tweede en elk volgend lid uit een gezin.
b. Jaarkorting: Er geldt een eenmalige jaarkorting (per gezin) van 15% bij het vooruitbetalen van het totale bedrag voor 1 seizoen (voor 15 september).
c. Onbeperkt lidmaatschap: Voor een vast bedrag onbeperkt danslessen volgen in de week. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 geheel seizoen. Het tussentijds stoppen met een les(sen) kan alleen na de kerstvakantie om de continuïteit van de groepen te kunnen waarborgen. Bovengenoemde kortingen zijn niet van toepassing op het onbeperkt lidmaatschap.
d. Het lesgeld wordt bij tussentijdse instroming naar rato berekend. Hiernaast is de € 10,- aan inschrijfkosten verschuldigd.

4. Lesdoorgang
a. Dream Dance kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.
b. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van Dream Dance niet in staat is de betreffende les(sen) te geven draagt Dream Dance wanneer mogelijk zorg voor vervanging. De kwaliteit en professionaliteit van de vervanger staat gelijk aan de oorspronkelijke docent. Deze vervanger zal dusdanig worden geïnformeerd over de te geven lessen zodat de oorspronkelijke lessen kunnen worden voortgezet.
c. Wanneer er 3 lessen of meer (van dezelfde groep) in een seizoen uitvallen heeft de leerling recht op restitutie vanaf de derde vervallen les. Het uitvallen van een les wil zeggen dat deze niet wordt gegeven door een andere docent of op een later moment wordt ingehaald.
d. In geval van een pandemie zal Dream Dance er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te mogen blijven geven. Het volgen van de lessen is op eigen risico.

5. Opzegging
a. Wil je stoppen met de lessen vraag dan een afmeldingsformulier aan via info@dreamdance.nl (Bij het niet hebben van e-mail, is dit ook mogelijk deze via je docent te verkrijgen.) Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging in aanmerking genomen.
b. Opzeggen kan bij een betaling in 3 termijnen op 3 momenten in een jaar; De opzegging dient tenminste een maand voor de volgende betalingsperiode bij Dream Dance ingediend worden (dus voor 1 december, 1 maart of 1 juli (ivm de vakantieperiode).
c. Bij een jaarbetaling of onbeperkt lidmaatschap moet de opzegging voor 1 juli bij de administratie binnen zijn. Indien dit niet het geval is dan ben je voor de gehele volgende lesperiode betaling plichtig.
d. Alleen bij een langdurige blessure (mits tijdig gecommuniceerd), zwangerschap of verhuizing buiten de gemeente Den Bosch, en als hiervoor opzegging het gevolg is kan per de eerste van de volgende maand worden opgezegd.

6. Aansprakelijkheid
a. Dream Dance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Dream Dance. U wordt geadviseerd geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen.
b. Dream Dance stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door Dream Dance. Dream Dance geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.
c. Het volgen van lessen tijdens een pandemie is op eigen risico. Dream Dance zal volgens de geldende richtlijnen les geven.