1. Definities

De hierna aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van dansschool Dream Dance
b. Organisator: Dansschool Dream Dance
c. Deelnemer: de persoon die wordt ingeschreven om deel te nemen aan een danskamp
d. Ouder/Verzorger: de natuurlijke of rechtspersoon met wie dansschool Dream Dance een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een danskamp. Indien Deelnemer meerderjarig is, dan is Deelnemer (ook) de natuurlijke of rechtspersoon met wie dansschool Dream Dance een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een danskamp.
e. Inschrijving: de overeenkomst tussen dansschool Dream Dance en de Ouder/Verzorger na het verzenden van het inschrijfformulier voor de Deelnemer.

2. Betaling

De betaling geschiedt bij inschrijving voor het danskamp. Na ontvangst van de inschrijving en betaling is plaatsing definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.

 

3. Aansprakelijkheid

a. Organisator veronderstelt dat er voor de Deelnemer een ziektekosten- en reisverzekering is afgesloten inclusief ongevallendekking gedurende de kampperiode.
b. Voor deelname aan het danskamp is het noodzakelijk dat Organisator voorafgaand aan het kamp op de hoogte is gesteld van gegevens die voor deelname aan het kamp en een goede begeleiding van Deelnemer van belang kunnen zijn. De verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Eventuele gevolgen van het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens zijn voor risico en rekening van de Deelnemer en Ouder/Verzorger.
c. In bijzondere gevallen, waaronder maar niet uitsluitend asociaal gedrag, zorgwekkend gedrag, ziekte, drugsgebruik, alcoholgebruik en niet vermelde beperkingen, zullen wij Deelnemer verwijderen van het kamp. Restitutie van het deelnamegeld is niet mogelijk bij verwijdering van het kamp. De reden van verwijdering heeft hierop geen invloed.
d. Ouder/Verzorger dient binnen zes uur Deelnemer op te (laten) halen in het geval van verwijdering van Deelnemer van het kamp.
e. Risico’s verbonden aan het danskamp van welke aard dan ook en in het bijzonder als gevolg van een ongeval gedurende de kampdagen en/of tijdens de heen- en/of terugreis, worden gedragen door Deelnemer en Ouder/Verzorger. Deze risico’s kunnen niet afgewenteld worden op Organisator en/of de medewerkers/ vrijwilligers van de Organisator. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Organisator toe te rekenen opzet of grove nalatigheid.
f. Het gehele kampprogramma is op eigen risico, Organisator en haar medewerkers/ vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor geestelijke en lichamelijke klachten, (financiële) schades, dood en/of enig ander letsel die Deelnemer eventueel kunnen overkomen op het kamp. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove nalatigheid.
g. Organisator en haar medewerkers/ vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen of andere materiële schades/ongelukken/ongemakken, die Deelnemer eventueel kunnen overkomen op het kamp. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove nalatigheid.
h. Deelnemer, indien minderjarig de Ouder/Verzorger, is aansprakelijk voor opzettelijke schade en/of diefstal van materiaal en kostuums van Organisator en/of door de Organisator gehuurde locaties. Ouder/Verzorger, Deelnemer indien meerderjarig, is verplicht (per ongeluk) zonder toestemming meegenomen spullen terug te zenden naar Organisator.

 

4. Foto- en filmopnames

a. Foto’s en video-opnames gemaakt op het danskamp kunnen worden gebruikt ter promotie van Organisator. Organisator plaatst beeldmateriaal van Deelnemer op dreamdance.nl, social media kanalen en advertentiemateriaal om de activiteiten van de organisator te promoten.
b. Door in te schrijven voor een danskamp geeft Deelnemer, indien minderjarig Ouder/Verzorger, toestemming dat Deelnemer zonder tegenprestatie herkenbaar op beeld- en promotiemateriaal zal komen te staan van Organisator.
c. Gemaakt beeldmateriaal op het danskamp zal enkel en alleen worden gebruikt ter promotie van Organisator en wordt niet doorverkocht of doorgegeven aan derden.

 

5. Privacy/AVG

a. NAW-gegevens worden in de administratie van Organisator in overeenstemming met de AVG bewaart. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig en in ieder geval conform de wet. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens maximaal zeven jaar bewaard. Na zeven jaar worden de gegevens vernietigd.
b. NAW-gegevens worden gedurende de danskamp waar Deelnemer aanwezig is gedeeld met de beheerder van het gehuurde groepsgebouw. Dit in verband met het verplicht aanwezige nachtregister voor o.a. brandveiligheid. Verder worden uw gegevens niet gedeeld met derden.
c. Persoonsgegevens van Ouder/Verzorger en Deelnemer worden gebruikt om te informeren over het kamp.
6. De volgende persoonsgegevens worden door Organisator verzamelt:

– NAW-gegevens Deelnemer en Ouder/Verzorger

– Telefoonnummer(s) Ouder/Verzorger

– Geboortedatum Deelnemer

– Geslacht Deelnemer

– E-mailadressen Ouder/Verzorger en Deelnemer

– Dieet/ Allergieën/ Bijzonderheden Deelnemer

e. Organisator gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Organisator neemt passende technische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd.

Download: algemende voorwaarden danskamp